dijous, 1 de juny de 2017

AJUTS MENJADOR CURS 2017/2018

AJUTS DE MENJADOR CURS 2017/2018
INFORMACIÓ GENERAL

PRESENTACIÓ I TERMINI
 • Les sol.licituds per obtenir els ajuts de menjador s’han de formalitzar mitjançant l’imprès normalitzat. El podeu recollir a la Secretaria del Centre (C/Sant Vicenç de Paül, 9) i també el podeu trobar a la pàgina web de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa (http://dgice.caib.es) o directament AQUÍ.
 • En el cas que l’ajut es sol.liciti per a més d’un membre de la mateixa unitat familiar en el mateix centre on es cursin estudis durant el curs escolar 2017-2018, o se sol.licitin ajuts de menjador per motius socioeconòmics o de transport conjuntament, la petició s’ha de formular en un únic imprès.

 • Les sol.licituds s’han de presentar, emplenades adequadament, als centres educatius on es cursaran els estudis durant el curs escolar 2017-2018 en el termini de 15 dies que comença l’endemà de la publicació d’aquesta resolución, i cal adjuntar-hi la documentació necessària.

 • Els alumnes que durant el període de presentació de sol.licituds no estiguin escolaritzats podran presentar les sol.licituds en els períodes extraordinaris següents:
 1. Centres d’Infantil i Primària: del 22 al 27 de juny.
 2. Centres de Secundària: del 27 de juny a l’1 de juliol.

 • En el supòsit d’admissió de sol.licituds d’alumnes d’incorporació tardana, es poden presentar propostes fins al 20 d’abril de 2018.

DOCUMENTACIÓ
 • Les persones sol.licitants han de presentar, juntament amb la sol.licitud, la documentació següent:
 • DNI, NIF o NIE en vigor de tots els membres computables de la unitat familiar que tenguin 16 anys o més anys el dia 31 de desembre de 2016.
 • Fotocòpia del Llibre de Família amb tots els membres. En els casos de nul.litat, separació o divorci s’ha d’acompanyar de la sentència judicial que ho declari. Les separacions de fet han d’acreditar-se mitjançant qualsevol documentació que ho demostri.
 • Certificat de convivencia a l’efecte de computar els membres de la unitat familiar.

 • A més, segons el cas concret s’ha d’aportar la documentació següent:

 • Per obtenir punts per renda: emplenar l’apartat corresponent de la sol.licitud d’autorització a la Conselleria d’Educació i Universitat.

 • Per obtenir punts per criteri familiar:
 1. Familia nombrosa: fotocòpia carnet acreditatiu.
 2. Membres de la unitat familiar afectats de discapacitats: certificat oficial.
 3. Infants en acolliment: documentació acreditativa.
 4. Familia monoparental: documentació acreditativa.
 5. Dos o més infants que facin ús del menjador escolar: n’hi ha prou de marcar-ho a la sol.licitud.

 • Per obtenir punts per condicions sociofamiliars desfavorables: el centre sol.licitarà la documentació que consideri oportuna.

 • Beneficiaris directes:
 1. Certificat del director del centre d’acolliment.
 2. Ordre de protecció de les víctimes de violència de gènere.
 3. Acreditació de la condició de refugiat.

 • Per obtenir punts per ajuts sol.licitats per motius de desplaçament:
 1. Certificat emès pel centre en que l’alumne cursa els estudis que acrediti la jornada partida o la utilització del servei de transport escolar.
 2. Certificat de residencia de l’alumne/a.


HORARI:

 • Dilluns, dimecres i divendres: de 9:00 a 10:30 (excepte dilluns dia 5)
 • Dimarts i dijous: de 15:30 a 16:30